ข้อตกลงและเงื่อนไข

หลักการโดยทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ท่านกดปุ่ม “ยอมรับ” ซึ่ง เป็นการยืนยันกับ BlueXBet ว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง เหล่านี้พร้อมทั้งยอมรับข้อตกลงดังกล่าวในการใช้งานเว็บไซต์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชี การทำธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานทั้งหมด

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้กับโดเมนหลักของ BlueXBet.com ข้อกําหนดและเงื่อนไปการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ”) ระบุถึงข้อกําหนดระหว่าง www.BlueXBet.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “BlueXBet”) และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”) เกี่ยวกับบริการหรือคุณลักษณะใดๆ ของ BlueXBet (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการฯ”) ซึ่ง BlueXBet เป็นผู้ให้บริการ

1.คํานิยามคําและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กําหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ

1.1 “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

1.2 “เนื้อหาจากผู้ใช้” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัพโหลด

1.3 “สินค้า” หมายถึง สินค้าที่สามารถเกิดการซื้อได้โดยใช้เงิน หรือ เครดิต ซึ่งในที่นี้หมายถึง เกมสล็อต และเกมอื่น ๆ ของ BlueXBet

1.4 “เครดิต” หมายถึง สกุลเงินเสมือนจริงซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อชําระสําหรับเนื้อหา สินค้า และบริการต่างๆ ที่ BlueXBet เสนอ ซึ่งมีค่าบริการกำหนดให้ชำระด้วย เครดิต

1.5 “ข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม” หมายถึง เอกสารที่ BlueXBet ออกหรืออัพโหลดซึ่งเกี่ยวกับบริการฯ

2.การตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ

2.1 ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดและ เงื่อนไขฯ

2.2 หากมีข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมสําหรับบริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ นี้

3.การแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ
BlueXBet อาจแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ หรือ ข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม เมื่อ BlueXBet เห็นว่ามีความจําเป็นโดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้

การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้นั้นไปไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ที่ BlueXBet เป็นผู้ดําเนินงานต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับซึ่งมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขนั้นแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ เป็นประจําระหว่างการใช้บริการฯ BlueXBet ไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนถึงการแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว

4.บัญชี
4.1 เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่ BlueXBet ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการฯ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

4.2 หากผู้ใช้ลงทะเบียนรหัสผ่านในขณะที่ใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบตาม สมควรเพื่อไม่ให้มีการใช้รหัสผ่านในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย BlueXBet สามารถถือว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินการโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของรหัสผ่านได้ดําเนินการด้วยตนเอง

4.3 BlueXBet อาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คําบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หาก BlueXBet เห็นว่าผู้ใช้กําลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ

4.4 บัญชีแต่ละบัญชีในบริการฯ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้

5.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
BlueXBet ให้ความสําคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของ BlueXBet โดยสัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของ BlueXBet ตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และจะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างเต็มที่เกี่ยวกับมาตรการรักษาความ ปลอดภัยของ BlueXBet เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ทั้งหมด

6.การให้บริการฯ
6.1 BlueXBet สงวนสิทธิ์ที่จะจํากัดการเข้าถึงบริการฯ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ BlueXBet เห็นว่าจําเป็น เช่น อายุ การระบุตัวตน สถานภาพ ผู้ใช้ในปัจจุบัน และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

6.2 BlueXBet สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการฯ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามดุลยพินิจของ BlueXBet ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องให้คําบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้

7.คุกกี้
ผู้ใช้ควรทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะถูกเก็บและสะสมโดยอัตโนมัติระหว่างการดำเนินการลงทะเบียนผ่านการ ใช้คุกกี้ คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์สู่เว็บเบราว์เซอร์ซึ่งอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์เก็บรวบรวม ข้อมูลจากเบราว์เซอร์ได้ BlueXBet ใช้คุกกี้เพื่อติดตามลักษณะการใช้งานเบราว์เซอร์และสร้างโปรไฟล์ที่เกี่ยวกับ สถิติจำนวนประชากรขึ้น การเฝ้าดูลักษณะการใช้งานเหล่านี้และการสะสมรวบรวมข้อมูล ทำให้ BlueXBet สามารถพัฒนาเพื่อนำเสนอบริการที่ดีที่สุดตามความต้องการของผู้ใช้

8.โฆษณา
BlueXBet สงวนสิทธิ์ที่จะแสดงโฆษณาสําหรับ BlueXBet หรือบุคคลภายนอกให้ผู้ใช้ผ่านทางบริการฯ

9.บริการของคู่ค้า
เนื้อหา สินค้า หรือบริการอื่นๆ ที่เสนอโดยคู่ค้ารายอื่นที่ร่วมมือกับ BlueXBet อาจจะรวมอยู่ภายในบริการฯ นี้ด้วย โดยคู่ค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เกี่ยวกับเนื้อหา สินค้า และ/หรือบริการที่เสนอดังกล่าว นอกจากนี้เนื้อหาสินค้าและบริการดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกําหนดและเงื่อนไขซึ่งคู่ค้าได้กําหนดไว้ สําหรับเนื้อหาและบริการนั้นๆ

10.เครดิต
10.1 ผู้ใช้จะได้รับ เครดิต โดยวิธีการที่ BlueXBet กําหนด เช่น การซื้อสินค้า ข้อเสนอพิเศษ หรือวิธีการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชําระเงิน หน่วย จํานวน เครดิต ที่จําเป็นต้องมีเพื่อซื้อสินค้า รับบริการ หรือเข้าถึงเนื้อหา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับ เครดิต จะถูกกําหนดโดย BlueXBet และแสดงไว้ในระหว่างการให้บริการฯ

10.2 เครดิต ไม่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่บริการเสนอ

10.3 เครดิต ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

11.ข้อจํากัดการใช้บริการฯ
ผู้ใช้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ เมื่อใช้บริการฯ

11.1 กิจกรรมที่อาจทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ BlueXBet และ/หรือบุคคลภายนอก หรือจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

11.2 กิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งข้อความโดยการสุ่มไปให้แก่ผู้ใช้จํานวนมาก (ยกเว้นข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจาก BlueXBet) การเพิ่มผู้ใช้เป็นเพื่อน หรือเข้าไปในกลุ่มพูดคุยโดยการสุ่มหรือกิจกรรมอื่นใดที่ BlueXBet ถือว่าเป็นการส่งข้อความรบกวน (spamming)

11.3 กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิในการซื้อสินค้า รับบริการ หรือใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก BlueXBet

11.4 กิจกรรมอื่นๆ ที่ BlueXBet เห็นว่าไม่เหมาะสม

12.ความรับผิดชอบของผู้ใช้
12.1 ผู้ใช้จะต้องใช้บริการฯ นี้โดยเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการกระทําที่กระทําไปและผลของการกระทําที่มีต่อบริการฯ นี้

12.2 BlueXBet อาจใช้มาตรการที่ BlueXBet เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมได้ หาก BlueXBet รับทราบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกําลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม BlueXBet ไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ

12.3 ผู้ใช้ พึงใช้บริการฯ BlueXBet ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในทางปกติตามที่ BlueXBet กำหนดไว้เท่านั้น ไม่กระทำการในลักษณะใช้กลอุบาย หรือฉ้อโกงในลักษณะใดๆ ในการใช้บริการฯ หรือในการยืนยันตัวตน

12.4 ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายแก่ BlueXBet หรือ BlueXBet ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก BlueXBet) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือฝ่าฝืนข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ ในการใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ BlueXBet ทันทีที่ BlueXBet ร้องขอ

13.การยกเว้นความรับผิดของ BlueXBet
13.1 BlueXBet ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า สินค้า และบริการฯ (รวมถึงเนื้อหาฯ) จะปราศจากข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล ความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะข้อบกพร่องข้อ ผิดพลาดจุดบกพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (bug) หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ) และ BlueXBet ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว

13.2 BlueXBet ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเกี่ยวกับการใช้บริการฯ

13.3 BlueXBet ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าเสียหายที่ BlueXBet หรือผู้ใช้สามารถคาดการณ์หรือน่าจะคาดการณ์ได้) ในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทําละเมิดของ BlueXBet เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของ BlueXBet (ยกเว้นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ค่าชดเชยสําหรับค่าเสียหายตามปกติในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทําละเมิดของ BlueXBet เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของ BlueXBet จะจํากัดไว้ไม่เกินจํานวนเงินรวมของค่าบริการที่ได้รับจากผู้ใช้ใน เดือนปฏิทินที่เกิดค่าเสียหายดังกล่าวนั้น

14.การแจ้งเตือนและการติดต่อ
14.1 เมื่อ BlueXBet แจ้งหรือติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการฯ บริษัทอาจใช้วิธีการที่ BlueXBet เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในเว็บไซต์ซึ่ง BlueXBet เป็นผู้ดําเนินงาน

14.2 เมื่อผู้ใช้แจ้งหรือติดต่อ BlueXBet เกี่ยวกับบริการ ผู้ใช้จะสามารถใช้ช่องทางการติดต่อตามที่ BlueXBet กําหนด

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้ BlueXBet สามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน ตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ หรือที่ BlueXBet เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้อง ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตร ข้อมูลบัญชีธนาคาร รายการธุรกรรมทางบัญชีที่ทำร่วมกับทางบริษัท รายการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของผู้ใช้ด้วย

2.วัตถุประสงค์ของการเข้าถึง เก็บรวบรวม การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ตกลงและยอมรับให้มีการเข้าถึง เก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

(ก) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง ผู้ใช้ กับ BlueXBet เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้ก่อนเข้าทำ สัญญานั้น เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่าง BlueXBet และบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของผู้ใช้ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้ในภาพรวม

(ข) ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้รายบุคคล โดย BlueXBet จะใช้ข้อมูลดังกล่าว ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และนโยบายตามที่ BlueXBet กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้

(ค) การติดต่อ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บรวบรวม ข้อมูลระหว่างการให้บริการ เพื่อนำไปพัฒนาระบบการดูแลลูกค้าให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า BlueXBet อาจทำการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ตามข้อ 2 รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท และหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด

4.ระยะเวลาในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ตกลงและยินยอมให้บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้ยังเป็นผู้ใช้ และให้ทำลายหรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายในกำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ความเป็นผู้ใช้สิ้นสุดลง เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะไม่สามารถทำลายหรือลบได้อันเนื่องมาจาก ความจำเป็นของบริษัท ที่ต้องเก็บรักษาตามสัญญาอันเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

5.ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ทราบว่าการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถใช้งาน BlueXBet ได้อย่างสมบูรณ์ และจะไม่สามารถซื้อสินค้า หรือใช้บริการที่อยู่ภายในเว็บไซต์ BlueXBet ได้ รวมถึงการที่ไม่สามารถได้รับสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ จาก BlueXBet

6.รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในช่องทางดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

BlueXBet CO.,LTD

เข้าสู่ระบบ